Regulamin Wyrypy Górskiej Beskida 2023

1.   Informacje ogólne

Beskida 2023 to impreza o charakterze turystyczno – sportowym, której celem jest pokonanie trasy o wyznaczonej długości w terenie górskim. Trasa wiedzie znakowanymi szlakami turystycznymi po terenie Beskidu Śląskiego. Start i meta zlokalizowane będą na terenie miasta Szczyrk.

Uczestnik to osoba biorąca udział w imprezie Beskida 2023. Uczestnikiem może być Osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Górskiej Wyrypie i posiadająca przy sobie dowód osobisty a także akceptująca poniższy regulamin. Aby stać się uczestnikiem należy dokonać rejestracji

2.   Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz możliwość poznania walorów turystycznych Beskidu Śląskiego. Dodatkowo celem jest integracja pomiędzy uczestnikami imprezy poprzez wspólne wędrowanie i biesiadowanie po zakończonym marszu.

3.   Organizator

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Beskida z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ulicy Paderewskiego 8, reprezentowaną przez Roberta Mikę i Tomasza Pełczyńskiego.

KRS:

NIP: 558-187-83-26

REGON: 521756329

Głównym partnerem Maratonu Beskida 2023 jest Miejski Ośrodek Kultury Promocji I Informacji w Szczyrku

4.   Kontakt do organizatorów

Strona na FB: https://www.facebook.com/events/656242885837500

Strona internetowa https://beskida.pl

Robert Mika                 tel: 600-351-276, robert@beskida.pl

Tomasz Pełczyński       tel: 504-341-756, tomek@beskida.pl

 

5.   Trasa, termin, czas

Uczestnik ma do wyboru dwie trasy: Mini Beskida 2023 oraz Beskida 2023. Trasy Rajdu Beskida 2023 są ułożone przez Organizatora i przebiegają turystycznymi szlakami pieszymi zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy otrzymają wytyczne w postaci mapy i krótkiego opisu.

Na trasie Rajdu rozlokowane będą Punkty Kontrolne, na których Uczestnik musi potwierdzić swoją obecność.

Termin Rajdu Beskida 2023 ustalony jest na 23 września 2023 roku a start zaplanowany jest na godzinę 6:00 dla Beskidy 2023 oraz na godzinę 8:00 dla Mini Beskidy 2023.

Start i meta Rajdu znajdują się na terenie Amfiteatru w Szczyrku przy ulicy Beskidzkiej 160.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Ostateczny czas zakończenia Rajdu Beskida 2023 to 24 września 2023 roku o godz. 2:00.

Dnia 24 września 2023 roku po godz. 3:00 Rajd Beskida 2023 uważany będzie za zakończony, tym samym uczestnicy, którzy nie dojdą do mety, ani nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu, przestają być uczestnikami Rajdu Beskida 2023. Wszelkie dalsze działania podejmują jedynie na własną odpowiedzialność.

6.   Uczestnictwo

Rajd Beskida 2023 ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

Każdy Uczestnik podejmuje udział w Rajdzie Beskida 2023 na własne ryzyko.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać dokument tożsamości.

Uczestnik Rajdu Beskida 2023 wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego wizerunku i danych w relacjach z tras zamieszczonych w mediach oraz reklamach i materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych oraz sponsorów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie Beskida 2023 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatorów.

Przed startem, podczas odprawy i odbioru pakietu, Uczestnik zostanie poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.

7.   Zasady obowiązujące na trasie

Uczestnicy są zobowiązani posiadać apteczkę oraz naładowany telefon komórkowy, najlepiej z zainstalowaną aplikacją Ratunek, który umożliwi łączność z Organizatorem. Podczas rejestracji w Rajdzie Beskida 2023 Uczestnik musi podać Organizatorowi numer tego telefonu.

Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych.

Ważne numery telefonów, w tym ratunkowe, znajdować się będą na karcie startowej.

W razie wypadku każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi.

Na trasie będą znajdowały się trzy oznaczone Punkty Kontrolne oraz mogą znajdować się nieoznakowane Punkty Kontrolne, w postaci kilkuosobowych zespołów.

Wszystkie Punkty Kontrolne działają od pierwszego do ostatniego Uczestnika, nie dłużej jak do godziny 4:00 dnia 24 września 2023 roku.

Uczestnik otrzyma kartę startową, którą trzeba podbijać na każdym Punkcie Kontrolnym.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa podczas trwania Rajdu, Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o swojej rezygnacji.

Uczestnicy powinni posiadać elementy odblaskowe lub kamizelki odblaskowe.

8.   Zgłaszanie i rejestracja

Uczestnik aby móc wziąć udział w Rajdzie Beskida 2023 musi dokonać rejestracji na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/beskida/. W trakcie dokonywania rejestracji Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:

Ø zapoznać się z regulaminem Rajdu;

Ø zaakceptować regulamin automatycznie przy zgłoszeniu udziału w Rajdzie Beskida 2023;

Ø wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Beskida - oświadczenie RODO;

Ø podpisać oświadczenie w dniu 23 września 2023 roku na starcie;

Ø podać dane na stronie https://b4sportonline.pl/beskida/ takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e – mail do kontaktu, a także wybrać trasę, na której chce wystartować;

Ø dokonać opłaty wpisowej w ciągu 14 dni od momentu rejestracji na stronie  https://b4sportonline.pl/beskida/.

Ø Wpisowe nie podlega zwrotowi, będzie przeznaczone na wyżywienie i gadżety dla Uczestników oraz koszty związane z organizacją imprezy.

Ø Czas zgłaszania Uczestników rozpoczyna się dnia 1 maja 2023 roku i kończy się dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Ø Uczestnik kończący Rajd Beskida 2023 otrzyma Dyplom Ukończenia Rajdu oraz medal.

9.   Postanowienia końcowe

Powyższy regulamin określa zasady przeprowadzenia Rajdu Beskida 2023.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zarówno Uczestników, jak i Organizatorów.

O rozwiązaniu spraw spornych oraz tych nieuwzględnionych w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin może ulec zmianie, zmiany te zostaną opublikowane na stronie Rajdu na Facebooku. https://www.facebook.com/events/656242885837500 oraz na stronie https://beskida.pl i https://b4sportonline.pl/beskida/.

Podczas przejścia trasy Rajdu Beskida 2023 można zdobyć punkty do książeczek odznak turystycznych GOT i innych.